Skip to main content

Algemene voorwaarden

Wie zijn we en wat doen we? Dat leest u allemaal hier.

Algemeen
De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtisten van Motiv-eet en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten/goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

De eerste afspraak
De eerste afspraak duurt 60-75 minuten (directe contacttijd). Voor de administratieve verwerking (o.a. informeren van de verwijzer) rekenen we 15 -30 minuten (indirecte contacttijd).

Vervolgafspraken
Een vervolgafspraak duurt meestal 30 minuten (directe contacttijd). In overleg kunnen er ook kortere (15 minuten) controle afspraken ingepland worden.

Behandeltijd
De totale behandeltijd bij uw diëtist bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is het gesprek tussen u en de diëtist. Indirecte tijd wordt gebruikt voor het berekenen van uw voeding; het samenstellen van een persoonlijk advies; het informeren van de verwijzer; bijwerken van uw dossier; beantwoorden van korte vragen (telefonisch/mail); aanvragen dieetvoeding; overleg met andere behandelaars. Als bovenstaande indirecte werkzaamheden veel meer tijd in beslag (>10 min) nemen, dan wordt er extra tijd in rekening gebracht.

Vergoeding
In 2018 heeft iedereen recht op 3 uur dieetbehandeling vanuit de basisverzekering. Het aantal afspraken is afhankelijk van de duur van de afspraken. Uw diëtist kan u hierover precies informeren.

Dieetbehandeling vanuit het basispakket wordt verrekend met het verplichte eigen risico aan zorgkosten (385 euro/jaar in 2018), met uitzondering van ketenzorg (zie ketenzorg). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

U kunt in uw verzekeringspolis of op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies nalezen of u recht heeft op extra vergoeding voor dieetbehandeling vanuit een aanvullend verzekeringspakket.
Wellicht is het zinvol om bij een volgend kalenderjaar hier rekening mee te houden.

Natuurlijk kunt u, indien er meer behandeltijd nodig is, consulten ook zelf betalen. Het tarief is € 60 /uur (per 01-01-2017). Heeft u eerder in het jaar een andere diëtist bezocht, laat dit dan weten aan uw diëtist. Dit heeft gevolgen voor uw recht op vergoeding van de behandeling

Ketenzorg
In Nederland zijn er veel mensen met één of meer chronische aandoeningen. Dit vereist samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg en wordt “ketenzorg” genoemd.
Heeft u diabetes type 2, een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of COPD en bent u 18 jaar of ouder? Dan valt uw behandeling meestal binnen de ketenzorg. Bij ketenzorg kan sprake zijn van regionaal afwijkende afspraken t.a.v. de duur van de behandeling. Uw diëtist is hiervan op de hoogte en zal de tijd die ervoor staat zo goed mogelijk benutten. Dieetbehandeling vanuit ketenzorg wordt niet verrekend met het verplichte eigen risico aan zorgkosten.

Belasting
Wist u dat u veel dieetkosten kunt aftrekken van uw belasting? Wij adviseren u hiervoor te kijken op http://www.belastingdienst.nl (zoek op dieetbevestiging).

Bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar. Raadpleeg onze website voor het juiste telefoonnummer.
Krijgt u de diëtist niet aan de lijn, dan is het mogelijk een voicemail in te spreken.

Via het e-mailadres info@motiveet.nl kunt een afspraak maken/wijzigen/afzeggen. Uw behandelend diëtist is ook persoonlijk bereikbaar via e-mail. U vindt het e-mailadres op uw afsprakenkaartje.

Te laat
Wanneer u onverhoopt te laat bent voor uw afspraak (10 minuten of meer) kan het zijn dat u wordt verzocht een nieuwe afspraak te maken.

Verhindering
Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u een afspraak niet of te laat afzegt, wordt de geplande tijd bij u in rekening gebracht.
Deze rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar, maar moet u zelf betalen.

Persoonsgegevens
Uw diëtist huurt ruimte in het gezondheidscentrum waar u behandeld wordt. Zij is niet in dienst bij (huis)artsen en kan daarom niet uw dossier inzien. Vindt u iets van belang voor uw behandeling, vertel dit dan aan uw diëtist, of geef toestemming zodat zij uw dossier wel kan inzien mocht dit nodig zijn. Wij verzoeken u uitdrukkelijk om, in het belang van de dieetbehandeling, volledige informatie over uzelf (met betrekking tot het dieet) aan de diëtist te verstrekken.
Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dat betekent dat de gegevens beschermd zijn en niet aan derden worden doorgegeven.

Rapportage aan arts
Uw diëtist rapporteert aan begin en einde van de behandeling, en tussentijds bij behandeling > 1 jaar en stuurt naar uw (huis)arts/specialist.
Wilt u niet dat de diëtist een rapportage naar uw (huis)arts stuurt, geef dit dan expliciet aan.

Kwaliteitsregister
Uw diëtist is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Via het Kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of de diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist haar kwaliteitsregistratie.
Alle diëtisten van Motiv-eet staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

Klachten
Uw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met uw behandeld diëtist te bespreken. Mocht u onverhoopt daarna nog steeds niet tevreden zijn met de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici, via de http://www.klachtenloketparamedici.nl
Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030-3100929 (ma en vrij tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl. Zie ook onze klachtenprocedure.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: